ЕвроКонсулт Груп

Основни данъчни задължения:

• Данъка върху доходите на физическите лица 10% (плосък данък)

• Корпоративен данък 10% (плосък данък)

• 5% Данък върху дивидентите

• Данък добавена стойност (ДДС) 20%,7% за туроператори и нула в случай на износ и вътреобщностни доставки.

Задължение за плащане на ДДС е само в следните случаи:

1. Оборот над 50 000 лева (€ 25,000)

2. Вътреобщностните доставки на повече от 20 000 лева (€ 10,000 на брой)

3. Дистанционна продажба над 70 000 лева (€ 35,000)

• Акциз върху алкохола, тютюна, луксозни автомобили, електричество и петрол.

• Общинските съвети, в рамките на закона, точният размер на общинските данъци и такси:

- Общински данък върху всички имоти от 0.5% до 2%

- Местни данъци върху недвижимите имоти трансфер от 1.3% до 2.6%.

Случаи на освобождаване от данъчно облагане:

Компаниите са инвестирали в необлагодетелствани райони (където безработицата през предходната година е значително над средната за страната) могат да се възползват от някои данъчни облекчения, ако те отговарят на определени условия.

По-конкретно:

• Освобождаване до 100% от корпоративния данък (10%) за промишлени единици, разположени в райони, където безработицата е по-висок от най-малко 35% от средното за страната. Това освобождаване се прилага за пет години, независимо от тенденциите на безработицата.

• Намаляване на корпоративния данък до 10% от стойността на дълготрайните инвестиции (с изключение на леки пътнически автомобили), при условие че инвестицията се осъществява в райони с безработица по-висока от 50% от средния за страната.

• Специална отстъпка (намаление на приходите от работна заплата и работодателя на вноските до 12 месеца) за предприятия, които наемат регистрирани безработни.

• Освобождаване от корпоративен данък в случай на юридически лица, ангажирани в програми за техническо сътрудничество, финансирани от Общността програми ФАР и ИСПА.

Данъчни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, сключени между България и:

Австрия, Канада, Сирия

Армения, Кипър, Словакия

Албания, Алжир, Словения

Беларус, Китай, Тайланд

Белгия, Корея, Турция

Кувейт кралство, Узбекистан

Виетнам, Ливан, Украйна

Германия, Унгария, Латвия

Люксембург, Черна гора, Финландия

Гърция, Македония, Франция

Дания, Малта, Холандия

Египет, Мароко, Хърватска

Зимбабве, Монголия, Чехия

Израел, Швейцария, Молдова

Индия, Норвегия, Швеция

Индонезия, Полша, Южна Африка

Ирландия, Португалия, Югославия

Румъния, Япония, Испания

Италия, Русия, Иран

Казахстан, Литва, Сингапур

 

Избягване на двойното данъчно облагане.

ЕвроКонсулт Груп

ЕвроКонсулт Груп са второ поколение счетоводители и винаги са имали за цел да станат международно-призната счетоводителна агенция чрез труд, почтеност, и страст за съшършенство. Напътствани от тези ключови ценности, ЕвроКонсулт Груп създава основа, която реализира тяхната цел.

София, бул. "Черни връх" 15

8.00 - 18:00
+359 87 7527530
SW