ЕвроКонсулт Груп

Администриране на служителите

Изготвяне на трудови и хонорарни договори

Изготвяне на пълен набор документи за постъпване и напускане на работа

Администриране на отпуски и болнични листи

Деклариране пред НАП

Навременно информиране на работодателя за всички настъпили промени в нормативната уредба

Представителство посредством електронен подпис

Консултации

Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри свързани със заплати и хонорари

Калкулации на осигуровки и данъци

Изготвяне и представяне в банка на платежни нареждания

Изготвяне на ведомост за заплати

Рекапитулации

Изготвяне и представяне пред НАП и други инстанции на справки и калкулации

Водене на ревизии

Виж цените

ЕвроКонсулт Груп

ЕвроКонсулт Груп са второ поколение счетоводители и винаги са имали за цел да станат международно-призната счетоводителна агенция чрез труд, почтеност, и страст за съшършенство. Напътствани от тези ключови ценности, ЕвроКонсулт Груп създава основа, която реализира тяхната цел.

София, бул. "Черни връх" 15

8.00 - 18:00
+359 87 7527530
SW